تبلیغات
sprinco - نظام مهندسی معدن

sprinco
. صفحه نخست.............. ........ لیست مطالب .

 

فصل دوم - تشكیلات اركان وظایف و اختیارات سازمان

 

ماده 5 - اركان سازمان عبارت است از هر یك از سازمانهای استانها هیأت عمومی سازمان شورای مركزی سازمان رئیس سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی.

 

ماده 6 - برای تشكیل سازمان استان وجود حداقل بیست نفر داوطلب عضویت از بین دارندگان مدرك در رشته‏های اصلی شامل مهندسی معدن مهندسی متالورژی با گرایش استخراجی زمین‏شناسی و مهندسی نقشه‏برداری ضروری است.

تبصره 1 - داوطلبان عضویت باید حداقل شش ماه قبل از تقاضای عضویت در آن استان مقیم بوده و یا متولد آن استان باشد.

تبصره 2 - صاحبان هر یك از حرفه‏های مهندسی معدن در بیش از یك سازمان استان نمی‏توانند عضویت یابند.

 

ماده 7 - عضویت اشخاص حقوقی شاغل به كار مهندسی در رشته‏های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‏های مرتبط با حرفه‏های مهندسی معدن در سازمان استان به شرط واجد شرایط بودن براساس این قانون بلامانع است.

تبصره 1 - صاحبان حرف مهندسی معدن كه در شركتهای موضوع ماده (7) شاغل می‏باشند باید شخصاً عضویت سازمان را داشته باشند.

تبصره 2 - رشته‏های مرتبط با حرف مهندسی معدن به كلیه رشته‏هایی اطلاق می‏شود كه عنوان آنها با رشته‏های اصلی یاد شده در ماده (6) این قانون متفاوت بوده و فارغ التحصیلان این گونه رشته‏ها خدمات فنی معینی را در زمینه‏های طراحی محاسبه اجراء نگهداری كنترل آموزش تحقیق و نظایر آن به بخشهای معدن عرضه می‏كنند اما این خدمات از حیث حجم اهمیت و میزان تأثیر عرفاً همتراز خدمات رشته‏های اصلی مهندسی معدن نباشد.

تبصره 3 - عناوین رشته‏های تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی معدن توسط كمیسیونی متشكل از نمایندگان وزیران صنایع و معادن و علوم تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان تعیین می‏شود و مرجع تطبیق عناوین مدارك تحصیلی كمتر از لیسانس و معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‏ای دارندگان آنها به عهده وزارت صنایع و معادن و سازمان است.

 

ماده 8 - هر سازمان استان دارای مجمع عمومی هیأت مدیره شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مركزی آن در مركز استان می‏باشد. سازمانهای استان می‏توانند در صورت پیشنهاد شورای مركزی و تصویب وزیر صنایع و معادن در مراكز استانهایی كه در آنها سازمان تشكیل نشده باشد دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.

 

ماده 9 - مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی و عضو دارای حق رأی سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصیلی در رشته‏های اصلی حرفه‏های مهندسی معدن و رشته‏های مرتبط است و نمایندگان اشخاص حقوقی تشكیل می‏شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

الف - انتخاب اعضای هیأت مدیره.

ب - استماع گزارش عملكرد سالانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.

پ - بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پیشنهادی «هیأت مدیره».

ت - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری كه طبق قوانین و آیین‏نامه‏های مربوط به‏عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می‏باشد.

ث - انتخاب و تعیین بازرسان.

 

تبصره 1 - جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یك بار و به طور فوق العاده

به تعداد دفعاتی كه توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین می‏شود با حداقل دو سوم از اعضای دارای حق رأی تشكیل می‏شود.

 

تبصره 2 - جلسات مجمع عمومی عادی با حضور اكثریت نسبی اعضای دارای حق رأی رسمیت می‏یابد. در صورت عدم حصول اكثریت نسبی هیأت مدیره موظف است

به فاصله یك ماه از تاریخ تشكیل اولین جلسه برای بار دوم از اعضاء دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضای دارای حق رأی كه حضور یابند رسمیت خواهد یافت. جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و در صورت عدم حصول نصاب مراتب در اولین جلسه مجمع عمومی عادی بعدی مورد بحث واقع می‏شود.

هیأت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر صنایع و معادن جهت شركت در جلسات مجمع عمومی می‏باشد و رسمیت جلسات فوق با رعایت سایر شرایط منوط به دعوت یاد شده خواهد بود.

 

ماده 10 - هر یك از سازمانهای استان دارای هیأت مدیره‏ای خواهند بود كه از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‏های اصلی حرفه‏های مهندسی معدن برای یك دوره سه ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.

 

ماده 11 - شرایط انتخاب شوندگان هیأت مدیره سازمان استان به شرح زیر می‏باشد:

الف - تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب - عدم اعتیاد به مواد مخدر.

پ - دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‏ای به میزان مندرج در آیین‏نامه.

ت - نداشتن پیشینه كیفری.

 

ماده 12- تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان استان پنج نفر و تعداد اعضای

علی البدل دو نفر از رشته‏های اصلی خواهند بود. تركیب و چگونگی انتخاب اعضاء و هیأت مدیره در آیین‏نامه اجرایی معین می‏شود.

 

ماده 13 - وظیفه تعیین صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره وبرگزاری انتخابات هر استان به عهده هیأتهای اجرایی استانهای مربوط خواهد بود. چگونگی انتخاب و تشكیل هیأت اجرایی و اختیارات و وظایف هیأتهای یاد شده و نحوه نظارت در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‏شود.

تبصره - اولین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمانهای استان توسط وزارت صنایع و معادن برگزار می‏شود.

 

ماده 14 - هیأت مدیره سازمانهای استان برای تحقق اهداف این قانون و آیین‏نامه‏های آن مسئولیت كامل داشته و به علاوه وظایف زیر را به عهده دارند:

الف - تنظیم ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.

ب - مشاركت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به كار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزه‏های مشمول این قانون.

پ - نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای معدنی غیردولتی در حوزه استان و معرفی متخلفان به مراجع قانونی ذی صلاح.

ت - تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‏های مهندسی معدن و كارفرمایان و ارائه پیشنهاد به مراجع مسئول در بخش معدن در زمینه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحیت به منظور جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.

ث - كمك به ارتقای كیفیت طرحهای معدنی در محدوده استان و ارائه گزارش برحسب درخواست شركت در كمیسیونها و شوراهای تصمیم‏گیری در مورد این گونه طرحها و همكاری با وزارت صنایع و معادن در زمینه كنترل معدن و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.

ج - همكاری در تهیه و تنظیم مبانی قیمت‏گذاری خدمات مهندسی معدن در استان.

چ - دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‏ای اعضاء و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه‏ای و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند.

ح - معرفی نماینده هیأت مدیره جهت عضویت در كمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی مربوط.

خ - معرفی كارشناس ذی صلاح جهت ارائه خدمات كارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی كه دارای ماهیت فنی است.

د - همكای با مراجع مربوط در هنگام بروز سوانح معدنی و بلایای طبیعی.

ذ - تعیین و تصویب حق ورودی و حق عضویت سالانه اعضاء و سایر منابع در آمد برای سازمان براساس پیشنهاد هیأت مدیره.

 

ماده 15 - هیأت مدیره سازمان استان در اولین جلسه هیأت رئیسه‏ای مركب از یك نفر رئیس یك نفر نایب رئیس و یك نفر دبیر از میان خود انتخاب می‏كند.

رئیس هیأت مدیره سازمان استان رئیس سازمان استان نیز محسوب می‏شود. نحوه انجام وظایف از سوی هیأت مدیره در آیین نامه تعیین می‏شود.

 

ماده 16 - هر سازمان استان دارای یك نفر بازرس اصلی و یك نفر بازرس علی‏البدل می‏باشد كه موظفند در چارچوب قانون و آیین‏نامه اجرایی آن و آیین‏نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه كنند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را كه به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مكلفند نسخه‏ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشكیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم كنند. بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق مراجعه به كلیه اسناد و مدارك سازمان را دارند. بدون اینكه در عملیات اجرایی دخالت كنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.

 

ماده 17- به منظور گسترش همكاریهای حرفه‏ای و جلب مشاركت اعضاء و كارشناسی دقیق‏تر مسائل ویژه هر یك از رشته‏های تخصصی موجود در سازمان استان اجازه داده‏می‏شود گروههای تخصصی هر رشته از حرفه‏های مهندسی‏معدن متشكل از اعضای سازمان در همان رشته تشكیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروهها به موجب آیین‏نامه اجرایی این قانون تعیین می‏شود.

 

ماده 18 - هر سازمان استان دارای یك شورای انتظامی متشكل از یك نفر حقوقدان به معرفی رئیس كل دادگستری استان و دو نفر از اعضاء كه به معرفی هیأت مدیره و با حكم شورای مركزی سازمان نظام مهندسی معدن برای مدت سه سال منصوب می‏شوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

رسیدگی بدوی به شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‏ای انضباطی و انتظامی حرفه‏ای مهندسی معدن به عهده شورای یاد شده می‏باشد.

چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی در آیین نامه اجرایی تعیین می‏شود.

تبصره - رسیدگی به شكایات از اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان با شورای مركزی نظام مهندسی معدن می‏باشد.

رسیدگی بدوی به شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‏ای انضباطی و انتظامی حرفه‏ای مهندسی معدن به عهده شورای یاد شده می‏باشد.

چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی در آیین نامه اجرایی تعیین می‏شود.

 

تبصره - رسیدگی به شكایات از اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان با شورای مركزی نظام مهندسی معدن می‏باشد.

 

ماده 19 - به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن كه از این پس به اختصار «هیأت عمومی» خوانده می‏شود از كلیه اعضای اصلی هیأت مدیره سازمانهای استان در سطح كشور تشكیل می‏شود.

هیأت عمومی هر سال یك بار یك جلسه عادی با حضور نماینده وزیر صنایع و معادن خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به كار هیأت مدیره سازمانهای استان در حداقل پنج استان كشور به دعوت وزارت صنایع و معادن و جلسات بعد به دعوت شورای مركزی نظام مهندسی معدن كه از این پس به اختصار «شورای مركزی» خوانده می‏شود تشكیل می‏شود.

 

تبصره 1 - جلسات فوق العاده هیأت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیأت و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مركزی تشكیل می‏شود.

 

تبصره 2 - جلسات هیأت عمومی با حضور اكثریت نسبی اعضای هیأت عمومی رسمیت می‏یابد.

 

ماده 20 - وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر است:

الف - انتخاب هفت نفر از بین خود براساس ضوابط برای عضویت در شورای مركزی و معرفی هشت نفر كاندیدای واجد صلاحیت از بین اعضای سازمانهای استانها به وزیر صنایع و معادن برای تكمیل اعضای شورای مركزی.

ب - استماع گزارش سالانه شورای مركزی.

پ - تصویب خط مشی‏های عمومی پیشنهادهای شورای مركزی.

ت - حصول اطلاع از فعالیتها وضعیت و مشكلات سازمانهای استانها و ارائه طریق به آنها.

 

ماده 21 - شورای مركزی مركب از یازده نفر و در مركز كشور تشكیل می‏شود از این تعداد هفت نفر را هیأت عمومی از میان اعضای خود معرفی و چهار نفر باقیمانده را وزیر صنایع و معادن از میان هشت نفر كه توسط هیأت عمومی پیشنهاد شده‏اند تعیین می‏كند.

اعضای این شورا با رعایت شرایط مندرج در این قانون با حكم وزیر صنایع و معادن برای مدت سه سال از تاریخ صدور حكم منصوب می‏شوند.

 

ماده 22 - اهم وظایف و اختیارات «شورای مركزی» به این شرح است:

الف - برنامه‏ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی‏های این قانون با جلب مشاركت سازمان استانها و هماهنگی وزارت صنایع و معادن.

ب - تعیین خط مشی و بررسی مسائل مشترك سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی معدن و ابلاغ آنها.

پ - ایجاد زمینه‏های مناسب برای انجام وظایف اركان سازمان از طریق مذاكره مشاوره و مكاتبه با مراجع ذیربط در امور برنامه‏ریزی مدیریت اجراء و كنترل طرحهای مربوط به فعالیتهای معدنی.

ت - حل و فصل اختلافات بین اركان داخلی سازمانهای استان یا بین سازمانهای استان با یكدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود از طریق داوری.

ث - همكاری با مراكز تحقیقاتی و علمی و آموزشی داخلی و خارجی و ارائه مشورت‏های لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه‏های آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری.

ج - همكاری با وزارت صنایع و معادن در زمینه تدوین اطلاعات مقررات معدنی و استانداردهای مربوط.

چ - همكاری با وزارت كار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت كارگران شاغل در فعالیتهای معدنی و تعیین استاندارد مهارت و كنترل آن.

ح - تلاش در جهت جلب مشاركت و تشویق به سرمایه‏گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در فعالیتهای معدنی.

خ - همكاری در برگزاری آزمونهای تخصصی حرفه‏ای مهندسی معدن و ارائه آموزشهای تكمیلی برای بهنگام نگاه داشتن فنی اعضاء.

د - تلاش برای عضویت سازمان در سازمانها و مجامع بین المللی ذیربط.

ذ - ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینه برنامه‏های توسعه.

تبصره - وظایف شورای مركزی در سطح كشور مانع از اقدام هیأت مدیره سازمانهای استان در زمینه برخی از وظایف فوق كه در مقیاس استانی قابل انجام باشد نخواهد بود.

 

ماده 23 - شورای مركزی دارای هیأت رئیسه‏ای متشكل از یك رئیس و یك دبیر اجرایی و یك منشی است كه دبیر و منشی با اكثریت آراء از بین اعضاء انتخاب می‏شوند و «شورای مركزی» برای تعیین رئیس شورا دو نفر را به وزیر صنایع و معادن پیشنهاد می‏كند و ایشان یك نفر را به عنوان رئیس شورای مركزی كه رئیس سازمان نیز محسوب می‏شود جهت صدور حكم به رئیس جمهور معرفی می‏كند. دوره تصدی هیأت رئیسه سه سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می‏باشد.

 

ماده 24 - مسئولیت اجرای تصمیمات «شورای مركزی» و مسئولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی به ترتیب با رئیس سازمان و یا نماینده معرفی شده از سوی وی می‏باشد.

 

ماده 25 - «شورای انتظامی نظام مهندسی» از چهار نفر عضو سازمان كه دو نفر آن توسط وزیر صنایع و معادن و دو نفر دیگر توسط شورای مركزی سازمان معرفی می‏شوند و یك نفر حقوقدان با معرفی ریاست قوة قضائیه تشكیل می‏شود.

 

ماده 26 - وزارت صنایع و معادن مجاز است ضمن بررسی عملكرد سازمانهای استان و گزارش شورای مركزی در خصوص چگونگی ادامه كار آن سازمان توصیه‏های لازم را به شورای مركزی بنماید و در صورتی كه به دلیل انحراف از اهداف سازمان انحلال هیأت مدیره هر یك از سازمانهای استان را لازم بداند موضوع را در هیأت مركب از وزیران صنایع و معادن و دادگستری و رئیس سازمان مطرح كند.

تصمیم هیأت مذكور با دو رأی موافق لازم الاجراء خواهد بود.

 

تبصره - انجام وظایف قانونی سازمانهای استان در زمان انحلال هیأت مدیره با وزارت صنایع و معادن است كه حداكثر به مدت شش ماه به عنوان قائم مقامی عمل می‏كند و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشكیل مجدد هیأت مدیره خواهد بود.

 

ماده 27 - وزارتخانه‏ها مؤسسات دولتی نهادها نیروهای نظامی و انتظامی شركتهای دولتی و شهرداریها می‏توانند در ارجاع امور كارشناسی با رعایت آیین‏نامه خاصی كه به پیشنهاد مشترك وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‏رسد همانند كارشناسان رسمی دادگستری از اعضای سازمان دارای پروانه اشتغال كه به وسیله سازمان استان معرفی می‏شود استفاده كنند.

 

 ادامه مطلب

SPRINCO


http://io.gamgos.net/activation/WL1QJFSD2KCFurhbT5Sc8XmbimCR8PiBbKgjkcwAAmyQlgHB8ujh3Q-c-c
موضوعات
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نویسندگان
پیوند ها
ابر برچسب ها
دوستان ما
آمار سایت
بازدیدهای امروز : بار
بازدیدهای دیروز : بار
كل بازدیدها : بار
تعداد نویسندگان : نفر
كل مطالب : عدد
مطالب ما
GPS
قالب وبلاگ